OW taking GJ through Rio notes to check contents

OW taking GJ through Rio notes to check contents